فصل اول         

1- بانک اطلاعاتی  چیست ؟

ج) یکی از سیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات است.

2 - سیستم ذخیره بازیابی به کاربر چه امکانی  را میدهد؟

ج) به کاربر امکان میدهد تا داده ها و اطلاعات خود را ذخیره و بازیابی و پردازش کند.

3- نام های دیگر پایگاه داده چیست ؟

ج) 1) بانک اطلاعاتی  2) بانک داده

4 - آیا کاربر در بانک حتما" قابلیت برنامه نویسی" دارد؟

ج) خیر حتمی نیست

5- انواع سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات را بنویسید؟

ج)1.سیستم فایلینگ  2 .سیستم مدیریت داده  3.سیستم مدیریت پایگاه داده  4.سیستم مدیریت پایگاه دانش  6-انواع داده بانک اطلاعاتی را نام ببرید؟  

داده ها میتوانند متن صوت تصویر و نظایر آن باشند.  ج)

7- فیلد را تعریف کنید واجزای آن را نام ببرید؟

ج) هر فیلد یک قطعه داده است و از دو جز 1- نام فیلد 2 – مقدارفیلد تشکیل شده است

8 - در فیلد مقدار حکم ---------- را دارد؟ج)داده

9- نام فیلد به همراه مقدار حکم ------------ را دارد؟ ج)اطلاع

10- هر فیلد یک ---------- یا ------------به حساب می آید؟ج)ویژگی یاصفت

11- یکی از خصوصیات مهم فیلد ---------- است؟ج)نوع داده ی فیلد

12- رکورد را تعریف کنید؟

ج) به مجموعه ی فیلدهای مرتبط یک رکورد می گویند.

13- فایل چیست؟ج)مجموعه ای از رکوردها تشکیل فایل را میدهند.

 14- کلید چیست؟

ج) به فیلد یا زیر مجموعه ای از فیلدها که باعث یکتایی هر یک از رکوردها شوند کلید گویند.

15- وظیفه کلید چیست؟

ج) به وسیله ی کلید می توان به یک رکورد مشخص دسترسی داشت

16- در تعیین کلید به چه مواردی باید توجه داشت؟

ج) 1)نباید مقدار تکراری داشته باشد2)میتواند کلید ساده یامرکب باشد 3) کلید میتواند از چند فیلد تشکیل شده باشد4) ممکن است کلیدهای زیادی داشت که یکی کلید اصلی است5) مقدار کلید نباید تکراری یا تهی باشد

17-عملیات روی رکوردها را نام ببرید؟

1)بازیابی رکورد           2) درج رکورد                3) حذف رکورد

4)تغییر ساختار رکورد    5)به هنگام سازی رکورد

18- بازیابی رکورد چیست ؟

ج) منظوراز بازیابی رکوردها بدست آوردن رکورد یا رکوردهای است که دارای شرایط خاصی است

19- انواع روشهای بازیابی رانام ببرید؟

1)ترتیبی  2)مستقیم

 20- روش ترتیبی را در بازیابی توضیح دهید؟

در روش ترتیبی رکورد یکی پس از دیگری بررسی می شود تا محتوای رکورد مورد نظر بازیافت شود

 21- معایب روش بازیابی ترتیبی کدام است؟

ج) کندو زمان بربودن

22- در روش مستقیم با توجه به محتوا -------------- به دست می آید؟

ج)آدرس

23- معایب روش مستقیم نسبت به ترتیبی را نام ببرید؟

ج) اگرچه از نظر زمانی به روش ترتیبی سریع تر است  اما مصرف حافظه  آن بیشتربوده.

24- منظور از درج رکورد چیست؟

ج) افزودن رکوردی که تا کنون در سیستم وجود نداشته است در انتهای فایل یا در محلی منطقی

25- محل منطقی چیست؟

ج) محل منطقی محلی است که با افزودن در ان محل نظم فایل حفظ شود

26- حذف رکورد را تعریف کنید؟

ج) در صورتی که به رکورد یا رکوردی در سیستم نیاز نداشته باشیم  میتوانیم ان را حذف کنید

27- به هنگام سازی رکورد را توضیح دهید؟

ج) اصلاح مقادیر فیلد یا فیلدهایی از رکورد را در اصطلاح به هنگام سازی می گویند

28- تغییر ساختار یعنی چه؟

ج) اگر به هر دلیلی در ساختار رکورد تغییر ایجاد شود تغییر ساختار صورت می گیرد

29- وظیفه ی سیستم فایلینگ چیست؟

ج) مدیریت ذخیره و بازیابی اطلاعات را برعهده دارد

 

30 - انجام عملیات در سیستم فایلیگ  چگونه است؟

 ج) انجام عملیات در سیستم فایلیگ به وسیله ی برنامه سازی و پیاده سازی الگوریتم صورت می گیرد

31- اگر در سیستم  فایلینگ سیستم بزرگ و پیچیده شودچه اتفاقی می افتد؟

ج) هر تغییر جزعی منجر به کد نویسی می شود

 

32- به چه دلیل رعایت استاندارد در زمان پیاده سازی سخت می شود(در سیستم فایلینگ)؟

ج) به علت وجود فایل های مختلف کنترل رعایت استاندارد سخت می شود

33- معایب روش فایلینگ چیست؟

ج) 1)احتمال بروز افزونگی                     2) حجم زیاد کد نویسی                                            3) احتمال بالای ناسازگاری داده           4)سخت بودن اعمال استاندارد

34- بروز افزونگی را توضیح دهید؟

ج) یعنی محتویات بعضی فیلد ها به صورت متعددوتکراری  ذخیره می شوند

35- نتیجه ی بروز افزونگی چیست ؟

ج) اتلاف حافظه و وجود مشکلات در انجام  عملیات مبنایی

36 -افزونگی ناشی ازچیست؟

افزونگی می تواند ناشی از طراحی نا مناسب باشد که در سیستم های ذخیره و بازیابی نظیر بانک اطلاعاتی نیز وجود دارد و منحصربه سیستم فایلینگ نیست

37- از نظر سطح زبان سیستم فایلیگ در کدام سطح  قرار دارد؟ سطح بالا

38- آیا می توان برای انجام ندادن وساده تر شدن کارهااز یک فایل برای دو سیستم فایلینگ استفاده کرد؟

ج)معمولا فایل های این سیستم قابل استفاده به وسیله ی سایرسیستم های فایلیگ نیستند

39- سیستم بانک اطلاعاتی از کدام دسته ازسیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات است؟ ج)پایگاه داده

40- در سیستم ذخیره وبازیابی پایگاه داده چه چیزی باعث جلوگیری از بروز افزونگی می شود؟

ج) یک پارچه سازی و مدیریت متمرکز

41 تعریفی که تقریبادراکثرکتب ازپایگاه داده آمده چیست؟

ج) مجموعه ای از داده ها به صورت یکپارچه با حداقل افزونگی تحت کنترل یک سیستم متمرکز

در چارچوب یک مدل دادهای

42- سیستم مدیریت پایگاه داده چه تفاوتی با مدل های قدیمی سیستم های ذخیره وبازیابی دارد؟

اصلی ترین تفاوت روش پایگاه داده با روش های قبلی وجود حصاری به نام ((سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی)) است

43- دستیابی به اطلاعات در روش پایگاه داده به چه صورت است؟

ج) هر گونه دسترسی به اطلاعات بایدازطریق سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی صورت گیرد

44- معماری پایگاه داده چند لایه است توسط کدام کمپانی عرضه شده است؟

ج)معماری ان سه لایه است توسط کمپانی ansi\sparic  عرضه شده است

45 معماری پایگاه داده به سه لایه تقسیم شده آنها را نام ببرید؟

ج)  1) خارجی  2) داخلی   3) مفهومی

46- سطح خارجی را در سیستم ذخیره و بازیابی پایگاه داده تعرف کنید؟

ج) همان دید کاربری است بالاترین سطح انتزاع است به این ترتیب فقط بخشی از پایگاه داده که به مسائل کاربرویا برنامه های کاربردی مربوط است را شامل می شود

47- سطح مفهومی را در سیستم ذخیره وبازیابی پایگاه داده تعریف کنید؟

ج) ساختار پایگاه داده است تمام موجودیت ها وارتباطات بین انها را شامل می شود

48- سطح داخلی را در سیستم ذخیره وبازیابی پایگاه داده را تویضح دهید؟

ج) جزئیات ذخیره سازی است پایین ترین سطح انتزاع است به روش های فیزیکی ذخیره سازی نزدیک است ساختار پایگاه داده را توضیح میدهد     

49- سطح داخلی ----------- است. ج)سطح فایلینگ

50- HL زبان برنامه نویسی -----------است مثل vb. ج) غیر بانکی

51 - DSL زبان برنامه نویسی ------------- است یا به عبارتی زبان فرعی دادهای است. ج) بانکی

52 -مدل داده ای در سیستم ذخیره و بازیابی پایگاه داده را تعریف  کنید؟

 ج) سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی پنهان ازدید کاربرهرگونه دستیابی به داده ها را انجام می دهد به این منظورمعماری پایگاه مدل داده ای استفاده می شود

53 - سه نوع متداول مدل داده ای رانام ببرید؟ ج)1)رابطه ای (Relational data structure  (

2) سلسله مرتبه ای (   ( Hierarchical data structure

3) شبکه ای ( network data structure ( 

54-چند نمونه از برنامه هایی را که از سیستم مدیریت پایگاه اطلاعات در آن استفاده شده را نام ببرید؟

ج) 1)  ORACAl          2)MY SQL      

3) ACCESS    4) SQL SERVER       

55- محیط عملیاتی را تعریف کنید؟

ج) محیط عملیاتی محیطی است که می خواهیم یک سیستم ذخیره و بازیابی برای آن ایجاد کنیم

56- موجودیت چیست ؟

در هر محیط عملیاتی تعدادی موجودیت وجود دارد موجودیت هرمفهوم یا شیء درمحیط عملیاتی است

57- مثالی برای موجودیت های یک محیط عملیاتی مثل مدرسه بنویسید؟

ج)مثل کارمند دانش آموزمدرسه کلاس درس موجودیت های محیط عملیاتی مدرسه هستند

58 -کدام موجودیت ها برای ما اهمیت دارند ؟

ج) موجودیت هایی برای مااهمیت دارند که می خواهیم درمورد آنها اطلاع داشته باشیم

59 -ویژگی هر موجودیت چیست؟

ج) صفات و ویژگی موجودیت ها در واقع همان فیلدها هستند

60- ارتبط را تعریف کنید؟

ج)بیش از این عنوان شد که درمحیط عملیاتی موجودیت هایی وجود دارند معمولابین موجودیت ها ارتباط هایی وجود دارد که قابل شناسایی هستند

61- نکات مهم درهرارتباط را نام ببرید؟

ج)1)درهرارتباط موجودیت ها شرکت دارند

2 ) هرارتباط دارای یک مفهوم یاعملکرداست مثلاارایه کردن

62-ارتباط مانند موجودیت می تواند ------------ داشته باشد. ج)ویژگی

63- هر ارتباط دارای ------------ خاص است. ج) ماهیتی

64- ماهیت در ارتباط را تعریف کرده وانواع ان رانام ببرید؟

ج) تناظر بین موجودیت ها ماهییت ارتباط است  و به سه نوع تقسیم می شود 1) یک به یک             2) یک به چند 3)چند به چند            

65 -برای تناظر یک به یک و یک به چند و چند به چند مثالی بزنید؟

ج)تناظر یک به یک مثل یک مدرسه یک مدیر دارد

تناظر یک به چند مثل یک معلّم چند درس میدهد

تناظر چند به چند مثل یک دانش اموز چندین درس اخذ میکند وهر درس توسط چندین دانش آموزاخذ می شود

66 -نمودار ارتباط موجودیت ER چیست؟

ج) برای نشان دادن ارتباط بین موجودیت هاوبیان عملکردارتبط ازنمودارER استفاده می شود

67- ----------- یک مدل سازی معنایی از داده ها است. ج)ER

68- اجزای نمودار ER  را نام ببرید؟

ج) 1) موجودیت 2)ویژگی موجودیت 3)عملکرد ارتباط  4)ماهیت ارتباط

69- هر بانک اطلاعاتی از تعدادی ------------- یا همان جدول تشکیل شده است. ج) رابطه

70- هر جدول نشان دهنده ی چیست؟ ج)یک موجودیت یا ارتبط بین موجودیت ها

71 -هر جدول با چه چیزی مشخص می شود؟

ج) هر جدول با نام خود و مجموعه ی نام ستون هایش مشخص می شود

72 -آیا اشکال در نمودار ارتباط موجودیت مانند اشکال کتاب است؟ ج)خیر به صورت قراردادی است

73 -مدل رابطه ای بر مبنای یک مفهوم -----------به نام ----------- تعریف شده است.

ج)ریاضی  - رابطه

74 -محاسن مدل دادهای رابطه ای چیست؟

ج) 1)مبنای ریاضی دارد 2)انواع ماهیت ارتباط را پشتیبانی می کند3) از نظر نمایش ساده و قابل فهم است وتنها از یک مفهوم اصلی به نام رابطه یا جدول پشتیبانی می کند

75 -مراحل تبدیل ER به جدول را نام ببرید؟

ج) 1) هر موجودیت مستقل به یک جدول تبدیل می شود

2) صفات موجودیت ها به جدول مربوطه در قالب فیلد تبدیل می شوند

3) موجودیت هایی که ارتباط 1:1 دارند به یک جدول تبدیل می شوند در مواردی نیز که مانند  1:N  هستند یکی از جدول ها به دیگری منتقل شده

4)در یک ارتباط 1:N کلید اصلی جدول طرف 1 به طرف N اضافه می شود

5) ارتباط M:N تبدیل به یک جدول می شودکه کلید اصلی دو موجودیت را شامل می شود

76 -قدم های طراحی بانک اطلاعاتی را توضیح دهید؟

ج) ابتدا باید محیط سیستم شناخته شود سپس نیاز سنجی صورت گیرد 

77- متودولوژی های طراحی را نام ببرید؟

ج) 1) فرآیندگرا 2) داده گرا 3) شئ گراء

78 - انواع متدولوژی های طراحی را نام برده و مثال بزنید؟

ج)1. روش فرایندگرا مثل  -ssadm- jacksoan urdo2.روش داده گرا مثل .3IE شیءگراء مثل (    rup(uml

79 همانطور که اشاره شد دو نوع کلید ساده و مرکب داریم کدام یک بیش تر است؟

ج) کلید ساده چرا که کلید ترکیبی پیچیدگی ایجاد می کند

فصل دوم

1- امکانات پنجره ی بانک اطلاعاتی چیست؟
ج) این پنجره امکانات خاصی را فراتر از محیط کار در اختیار قرار می دهد.

2- پنجره ی اشیا پایگاه داده شامل چه چیزهایی است؟
ج)با توجه به نوع انتخاب شده درنواراشیا عملیات وکنترل مربوط به آن دراین قسمت نمایش داده می شود.

3- پنجره اشیا پایگاه داده شامل چه امکاناتی است؟

ج) الف- نوار عنوان  ب- لیست گروه  ج- لیست اشیا  د- دکمه فرمان ه- دسترسی سریع به نماها

4- دكمه های design ,new, open را توضیح دهید؟

  ج)با دکمه یopen  می توان با شیء انتخاب شده در نوار ابزار کار کرد.

با دکمه یdesign شیء موجود قابل اصلاح است. با دکمه یnew می توان شیء جدیدی را ایجاد کرد.

5- کاربردنوارعنوان چیست؟ ج) نام و قالب فایل پایگاه داده را نمایش می دهد.

6- لیست اشیا را توضیح دهید؟

ج) انواع اشیا مختلف در بانک اطلاعاتی قابل تعریف هستند.با انتخاب هریک ازاشیا ایجاد شده ازآن نوع درپنجره ی اشیا بانک اطلاعاتی نشان داده می شوند.

7- لیست گروهها را توضیح دهید؟

ج)می توان انواع مختلف اشیا بانک اطلاعاتی را در این قسمت دسته بندی کرد. به این ترتیب جدولها فرمها و پرس جوها و...  را می توان با هم در یک گروه مشاهده کرد.

8- لیست گروهها شبیه چیست؟

ج) این گروه مانند یک دسترسی سریع به اشیا عمل می کند.

9- انواع اشیا و پایگاه جدول داده رانام ببرید؟

ج)1- جدول 2- پرس و جو 3- گزارش 4- ماکرو 5- ماجول 6- فرمها   7- صفحهات دسترسی به داده

10- چه کارهایی را می توانیم با اشیای پایگاه داده انجام دهیم؟

ذخیره سازی , چاپ, ج) نگهداری برنامه و نمایش

11- جدول برای ذخیره سازی است.

12- فرم برای ویرایش داده است.

13- گزارش برای چاپ داده است.

14- پرس و جوبرایانتخاب و ترکیب داده است.

15- ماکرو و ماجول برای نگهداری برنامه است.

16- چگونه می توانیم از فایلهای بانک اطلاعاتی استفاده کنیم؟

ج)باید آنها را در محیط access باز کنیم.

17- جدول چیست؟

ج)جایی است که می توان دادهها را ذخیره کرد. یک جدول ازرکوردهایی با قالب مشابه تشکیل شده است.

18-  یک بانک اطلاعاتی چند جدول دارد؟

ج)یک بانک اطلاعاتی می تواند چندین جدول داشته باشد.

19- چند نمونه از جدولهای بانک اطلاعاتی یک مرکز را نام ببرید؟

ج)بانک اطلاعاتی فروشگاه کتاب, می تواند شامل جدول کتاب.جدول فروشندگان وجدول مشتریان فروشگاه را تشکیل دهد.

20- مرتب سازی داده در جدول چه زمانی صورت می گیرد؟

ج)وقتی جدول ایجاد شدوداده ها درآن ثبت شدند,می توان دادههارادرآن مرتب کرد.

21- با توجه به اینکه انواع مختلفی از پرس و جو وجود دارد ساده ترین پرس و جو چیست؟

ج)انتخاب دادهها ازجدولها می باشد.

22- چند نمونه از انواع پرس و جو را نام ببرید؟

ج)1-می توان پرس و جویی ایجاد کرد که از ترکیب اطلاعات چند جدول استفاده می کند. 2-می توان پرس وجویی ایجاد کرد که اطلاعات افراد سازمان را نشان دهد. 3-پرس و جوی عمیاتی

23- پس و جوی عملیاتی چیست؟

ج)یعنی ایجاد رکورد جدید یا ویرایش وحذف رکورد را انجام می دهد.

24- پرس و جویی که تعداد کل مشتریان را نشان می دهد پرس و جوی محاسباتی می گویند.

25- پرس و جویی که رکوردهای یک جدول را انتخاب می کنند پرس و جوی عملیاتی می گویند.

26- پرس و جو چیست؟

ج)پرس و جو ابزاری مناسب برای خارج کردن اطلاعات مفید از جدولهاست وممکن است در یک بانک اطلاعاتی تعداد زیادی پرس و جو ایجاد کنید.

27- فرم برای نمایش داده هاست؟

ج)خیر فرم برای ویرایش نیز بکار می رود.

28- در محیط access چگونه می توان داده ها را وارد کرد؟

ج)1-بابازکردن جدول می توانیم دادهها رابه ان واردکنیم. 2-استفاده از فرم.

29- چه تفاوتی در ورود اطلاعات وجود دارد؟

ج)با کمک فرم می توان ورود اطلاعات را آسانتر کرد .

30- با امکانات فرم چه کارهایی می توان انجام داد؟

ج)می توان با امکانات فرم اطلاعات نمایش یافته راویرایش یا حذف کرد ویا رکورد جدیدی را ایجاد نمود.

31- قالب جدولی نمایش اطلاعات در فرم شبیه چیست؟

ج)نمای جدولی

32- وظیفه گزارش چیست؟

ج)گزارش علاوه بر چاپ؛مانند فرمها اطلاعات را نشان می دهند ومی توان قالب مشخصی را برای نمایش اطلاعات انتخاب کرد.

33- گزارشات بر اساس چه چیزی درست می شوند؟

ج)بر اساس پرس و جوها درست می شوند.

34- گزارشات بر اساس چه چیزی اطلاعات را انتخاب می کنند؟

ج)براساس نیاز کاربران

35- بوسیله کدام ابزار ACCESS می توانیم گزارشها راایجاد کنیم ؟

ج)access  ابزارجادویی (wizard )دارد که می توان گزارشها را به آسانی وبا سرعت ایجاد کرد.

36- ماکرو برای چیست؟ ج)کنترل کلیدها

  37- access چند محیط برنامه نویسی دارد آنهارا نام ببرید؟

   access دو محیط برنامه نویسی دارد: 1-ماکروها 2- محیطی شبیه ویژوال بیسیک

38- پرس وجو را به طور کلی تعریف کنید؟

ج)پرس وجوابزاری مناسب برای خارج کردن اطلاعات مفیدازجدول هاست ممکن است دریک بانک اطلاعاتی تعداد زیادی پرس وجوایجاد کنیم .

39- چند نمونه متداول از پرس وجوهارا نام ببرید؟

ج)1-ساده ترین ومعمولی ترین نوع پرس وجو انتخاب دادهها از جدول است.

2- می توان پرس و جویی ایجاد کرد که از ترکیب چند جدول استفاده کند.

3- می توان پرس و جویی ایجاد کردکه اطلاعات افرادیک بانک رانمایش دهد.

   40- راههای ورود اطلاعات را درaccess بیان کنید؟

ج)با پرس وجوی عملیاتی می توان اطلاعاتی رادرجدولها بیان کنید. راه دیگراستفاده از جدولها و فرمهاست.

41- علاوه بر ورود اطلاعات توسط فرم چه اعمال دیگری می توان انجام داد؟

ج)می توان باامکانات فرم اطلاعات نمایش داده راویرایش وحذف ویارکورد جدیدی راایجادنمود.

42- برای ویرایش ساده تر داده ها باید چه کنیم؟

ج)می توانیم ازلیست های بازشونده, دکمه انتخاب و انواع کنترلهای روی صفحه برای ورود ویرایش آسانتر داده ها استفاده کنیم.

43- در طراحی گزارش چه چیزهایی را می توان تنظیم کرد؟

ج)1- ترتیب نمایش داده ها 2 - محلی که فیلدها نمایش داده می شوند.   3- نوع قلم.  4- اندازه ی قلم و. . .  را می توان تنظیم کرد.

44 - ابزار جادویی access را شرح دهید؟

ج)به کمک این ابزار(wizard)می توان گزارشها را به آسانی و با سرعت ایجاد کرد.

45- معمولی ترین کاری که ماکرو انجام می دهد چیست؟

ج)می توان به کمک ماکرو بجای انجام کارها بصورت دستی با کمک کلیدهاعملیات را خودکار کرد

46- برای ایجاد ماکرو در زمان مناسب باید چه کرد؟

ج) برای ایجاد یک ماکرو در زمان مناسب می توان دکمه ای بر روی فرم قرار دهید تا با کلیک بر روی ان ماکرو اجرا شود.

47- ماجول بخش اصلی برنامه نویسی است.

  48- ماجول اصطلاح دیگری برای برنامه های VBA است.

49- VBA زبان برنامه نویسی است که بر اساس  BASICایجاد شده است.

50- ماکرو برای ذخیره ی کلیدهای فرمان و پاک کردن داده های وارد شده در یک فیلد مناسب هستند.

  51- در access زمانی که عملیات و دستورات پیچیده باشد چه باید کرد؟

ج)باید برنامه نویسی کرد.

52- برای نمایش فرم چه باید کرد؟

ج)برای نمایش فرم باید محیط access اجرا شود.

53- اگر بخواهیم فرم را بدون محیط access  نمایش دهیم باید چه کنیم؟

ج)اگر نخواهید از محیط access استفاده کنید باید از صفحه ها(page) استفاده کنیم.

54- محیط IE ( INTERNETEXPLORER )چه ارتباطی با access دارد؟

ج)هر فردی می تواند با مرورگر وب صفحه ی فرم را باز کند و مانند فرم رکوردهای جدول را ویرایش کند.

55- برای ایجاد فایل بانک می توانیم از wizard استفاده کنیم.

56-روش بستن پایگاه داده را توضیح دهید؟

ج)بانک اطلاعاتی ایجادشده ازطریق منوی file گزینه ی close بسته می شود.

57- با بستن پایگاه داده محیط کار access چه می شود؟

ج)هنوز محیط access فعال است و یک سری از قابلیت های محیط کار فعال است.

 

 

فصل سوم

1- در نرم افزار access سه روش برای ایجاد جدول وجود داردنام ببرید؟

ج)1- در نمای design   2- به وسیله ی wizard    3- ایجاد جدول با ورود اطلاعات(data sheet)

2- ایجاد جدول از جدول دیگر به چه صورت انجام می گیرد؟

ج)به دو صورت انجام می گیرد که عبارتند از: 1-import table  2  - link table

3- دو بخش نام فیلد و نوع فیلد برای تعریف فیلد ضروری است.

4- نام فیلد باید بر اساس چه چیزی تعیین شود؟

ج)نام فیلد بهتر است به گونه ای انتخاب شودکه نشان دهنده ی محتوای ان باشد.

5- نام فیلد باید چه ویژگی داشته باشد؟

ج) بهتر است ازحروف لاتین استفاده کنید.  اندازه نام نباید بیش از 64 کاراکتر باشد .

6-  نوع فیلد یعنی چه؟ ج)به نوع داده ای که در فیلد وارد می شود.

7-  انواع فیلد را نام ببرید؟

ج)1-text  2-memo  3-number   4- date/time      5-currency   

6 - auto number7-yes/no       8- ole object       9 -hyper link

8- کدام فیلد نوع فیلد پیش فرض است؟ ج)text.

9- نوع فیلد text را توضیح دهید؟

ج)نوع فیلد پیش فرض است این نوع فیلد هرترکیبی ازحروف وارقام است حداکثرتا  255 کاراکتردراین نوع فیلد امکان پذیر است.

10- نوع فیلد memo را توضیح دهید؟

ج)از نوع متن است که تا 64000 کاراکتر را ذخیره می کند .

11-  نوع فیلد number را توضیح دهید ؟

ج)فقط اعدادراذخیره می کند ونوع صحیح دراندازه 16 بیتی ویا 32 بیتی  نوع اعشاری یا سایر انواع دیگر در پنجره desing در قسمت genral قابل طراحی است.

12- نوع فیلد date/time را توضیح دهید؟

ج)تاریخ ، زمان یا ترکیبی از آنها را نگهداری می کند به خاطر داشته باشید که این نوع به تاریخ لاتین حساسیت دارد ودر صورتی که تاریخ شمسی استفاده شود در برخی تاریخ ها مثلا "31/2/1385 "پیغام عدم اعتبار خواهد داد بنابراین برای نگهداری تاریخ شمسی بهتر است ازاین نوع استفاده نشود بلکه از text استفاده شود.

13- نوع فیلد currency را توضیح دهید؟

ج)مقادیر پولی را نگه می دارد و به طورخودکارعلامت $ گذاشته ومحل علامت جدا سازی هزارتایی ( کاما) رانگهداری می کند.

14- نوع فیلد auto number را توضیح دهید؟

در ایجاد رکورد جدید  accessبه طورخودکارعدد صحیح منحصربه فرد را برای آن جدول،تولیدوبه فیلدمنصوب می کند درقسمت general درپایین پنجره ی طراحی جدول در ردیف new ralue  لیست بازشونده ای شامل دومقداروجود دارد : increment که عدد منحصربه فردبه طورسریالی تولید می شود وrandom که هرعدد به طورتصادفی ومنحصربه فرد ایجاد می کند ازآن جایی که هرجدول بایدیک فیلد کلیداصلی داشته باشد درصورتی که درقسمت فیلدهای جدول یعنی صفات موجودیت مرتبط نتوانیم کلید رامشخص کنیم ایجاد فیلد جدیدی ازاین نوع به عنوان فیلد کلیداصلی می تواند مفید باشد.

15 - نوع فیلد yes/no را توضیح دهید؟

ج) این نوع می تواند مقادیردوارزشی true/false وyes/no وon/off و دیگر مقادیررادربرگیرد.

16 - نوع فیلدole object  را توضیح دهید؟

ج)این نوع می تواند صدا ، تصویر ویا دیگر اشیاء را در بر گیرد مثل word یا excel  که به وسیله ی برنامه دیگر تولید می شوند.

17- نوع فیلد hyperlink را توضیح دهید؟

ج)نوعی فیلد است که به آدرس وب سایت یا محل بانک دیگروصل می شود و حداکثرچهاربخش است که به وسیله علامت # جدا می شود بخاطر داشته باشید که قسمت address تنها بخشی است که حتمأ باید وارد شود. 

18- صفحه ی اول ماکروسافت با عنوان home page روی مرورگربازمی شود.

19- در قسمت field properties چه اعمالی می توان انجام داد؟

ج) ذخیره سازی ودستکاری ونمایش مقدارذخیره شده.

20-آیا پنجره ی با مشخصات فیلد ثابت است؟

ج)پنجره ی مشخصات فیلد بسته به نوع داده ای که درآن قرار می گیرد تغییر می کند.

21- مشخصه ی format چه چیزی را شامل می شود؟

ج)قالب نمایش داده در نمای data sheet .

22- مقادیر مشخصه ی format از چه نوعی است؟

ج) نوع داده ی اعداد (format number) تاریخ و زمان(date/time format)

23- ایجاد جدول بوسیله ی جادوگر(wizard  ) را شرح دهید؟

ج)کاربرمی تواندبااستفاده ازجدولهاوفیلدهای پایگاه داده ازپیش تعریف شده وباپاسخ دادن به یک سری سوالات درباره ی داده ای که می خواهدذخیره شود جدول را ایجاد کند.

 

24- استفاده از ویزارد برای جدول چه مزایا و معایبی دارد؟

ج)جدولهای پایگاه داده بدون درک طراحی و شناخت نوع فیلد ایجاد می شوند.  ولی کنترل به وسیله ی کاربر نیز می تواند لحاظ شود.

25- ایجاد جدول به وسیله نمای data sheet را توضیح دهید؟

ج)دراین حالت اطلاعات درسلول وارد می شوند, بدون آنکه فیلدها از قبل تعریف شده باشند. باذخیره ی اطلاعات وارد شده, access برحسب مقادیروارد شده در هرستون نوع فیلد راحدس زده ونوع داده ی فیلد راتعیین می کند.

26- ایجاد جدول به وسیله ی import table و link table را شرح دهید؟

ج)با انتخاب گزینه های link table در پنجره ی new table می توان از جدول پایگاه داده ی موجود, جدول های مشابه ایجاد کرد.

27- حالت های import table  و link table را با هم مقایسه کنید؟

ج)1- در حالتimport هیچگونه ارتباطی بین پایگاه داده ی فعلی و بانک قبلی وجود نخواهد داشت. 2- در حالت link جدول با جدول قبلی در ارتباط است.

28- چگونه می توان یک رکورد جدید ایجاد کرد؟

ج)1- با تایپ مقادیرفیلدها درردیف آخررکوردها,یک رکوردجدیدایجاد می شود.  2- می توانیددکمه ی new record رادرپایین data sheet کلیک کنید و مقادیرراوارد نمایید.

29- در access دادهها چگونه ذخیره می شوند؟

ج)برای ذخیره ی مقادیر داده ها پیغامی نمایش نمی دهدوهمزمان با تایپ کردن داده هاذخیره سازی انجام می شود.

30- ویرایش رکورد را شرح دهید؟

ج)برای ویرایش رکوردبه سادگی نشانگرراروی رکورد ببرید وتغییرات مورد نظررااعمال کنید.

31- پیغامی که برای ویرایش رکورد داده می شود چیست؟

ج)مشابه افزودن داده ها برای ویرایش نیز پیغامی نمایش داده نمی شود.

32- تغییرات در چه زمانی اعمال می شود؟(هنگام ویرایش)

ج)همزمان با تایپ تمام تغییرات لحاظ می شود.

33- با چه عملی ازتغییرات انجام شده درجدول صرف نظرمی شود؟

ج)می توان با کمک undo typing از منوی edit تغییرات را به حالت قبل برگرداند.

34- چگونه انجام تغییرات قطعی می شود؟ ج)با بستن پنجره ی جدول تغییرات قطعی می شود.

35- نحوه ی حذف کردن یک رکورد را بیان کنید؟

ج)1-انتخاب رکورد موردنظروانتخاب گزینه ی delete record ازمنوی edit.

 2- کلیک برروی گزینه ی حذف ازنوارابزارمحیط کار.

36- تغییرسطروستون به چه صورت انجام می گیرد؟

ج)می توان بر روی خطوط جدا کننده ی آنها رفته,با تغییرشکل ماوس به شکل (    ) درمی آیدکه می توان

اندازه ی  سطر وستون ها را تغییر داد. مقادیر دقیق تر به وسیله ی انتخابrow height  وcolumn width از منوی format ووارد کردن مقدارطول وعرض قابل تنظیم است.

37- ثابت کردن ستون ها به صورتی انجام می شود؟

ج)برای ثابت کردن ستون مورد نظرراانتخاب وازمنویformat گزینه ی freeze column را انتخاب می کنیم.

38- چگونه می توانیم یک ستون را از حالت ثابت در می آوریم؟

ج)ستون مورد نظر راانتخاب وازمنویformat گزینه ی unfreeze all columns راانتخاب می کنیم.

39- برای پنهان کردن ستون چه مسیری را باید بپیماییم؟

ج)ابتدا ستون مورد نظر یا ستونهای همجوار راانتخاب وسپس ازمنوی format گزینه ی hide columns راانتخاب می کنیم.

40- مسیر نمایش مجدد ستون ها را بنویسید؟

ج)از منویFORMAT گزینه ی unhide columns را انتخاب می کنیم.

41- جایگزین کردن داده ها را شرح دهید؟

ج)با تابعreplace می توان مقدار خاص داده را با مقدار جدید جایگزین کرد.

42- برای باز کردن پنجره یreplace باید چه کرد؟

ج)باید از منویedit گزینه یreplace را انتخاب کرد و سپس در زبانه find and replace مقدار جایگزینی را وارد کنیم.

43- بامرتب سازی چه چیزی را می توان تعریف کرد؟

ج)با مرتب سازی می توان ترتیب نمایش رکوردها را تعریف کرد.

44- با فیلتر کردن چه چیزی را می توان مشاهده کرد؟

ج)رکوردهایی که دارای شرایط مورد نظر باشند را می توان مشاهده کرد.

45- چگونه می توان فیلدی را فیلتر کرد؟

ج)روی رکورد حاوی مقدارمطلوب قراربگیرید وازمنویfilter گزینه ی filter by selection را انتخاب کنید.

46- برای نمایش تمام رکوردهای جدول چه کنیم؟

ج)دکمه ی remove filter را در نوار ابزار کلیک کنید.

47- بهترین راه افزودن ویا حذف فیلد از جدول استفاده از نمای table است.

48- چرانمای table بهترین راه برای درج وحذف فیلد درجدول است؟

ج)چون انتخاب های متعددی در اختیار است.

49- اضافه و حذف کردن اطلاعات در نمای data sheet مشابه excel است.

فصل چهارم

1- انواع ((نوع کنترل)) درایجاد فرم ها را نام ببرید؟ ج)1- مقید  2- نامقید

2- کنترل مقید bound) ( را توضیح دهید؟

ج)داده ازرکوردهایی بدست می آید که به فرم متصل است.می توان رکوردها را ویرایش وحذف واضافه نمود.

3- کنترل نامقیدbound) (un  راشرح دهید؟

ج)رکوردها به فرم متصل نیستند ومحتوای آنان با جابجایی ازرکوردی به رکورد دیگرتغییرمی کند.

4- انواع کنترل را نام ببرید؟

ج)  label -textbox  -  list box    - combo box -     tab control  -                  checkbox     -toggle button  - option button –                    option group bound object frame - unbound object frame -                                            line and rectangle- command  button

5- کنترل label   را توضیح دهید؟

ج)توضیحی دررابطه بامتن همجوارش ارائه می کند .

6- کنترل    textbox را شرح دهید؟

ج)داده ای راازمنبع رکوردنمایش می دهد. می توان آن راویرایش نمودویا داده ی جدیدی وارد کرد.

7- کنترل list box را توضیح دهید؟

ج)لیست ورودی های ممکن رانمایش می دهد.

8- کنترل combo boxرا شرح دهید؟

ج)لیست ورودی ها رانمایش می دهد, همچنین محل متنی برای ورودمتن داده به وسیله ی صفحه کلیدفراهم می کند. ترکیبی از list box وtextbox است.

9- کنترل tab control را توضیح دهید؟

ج)جنبه ی سه بعدی به فرم می افزاید . نحوه حرکت روی فیلدها رامشخص می کند

10- کنترل check box را شرح دهید؟

ج)انتخاب بله/خیررابرای یک فیلدفراهم می کند. اگرعلامت داشته باشدبه معنی بله است.

11- کنترلtoggle button را توضیح دهید؟

ج) انتخاب بله/خیر رابرای یک فیلدفراهم می کند. اگرفشرده شده باشد بله است.

12- کنترلoption button را شرح دهید؟

ج)انتخاب رابرای یک فیلدفراهم می کند.

13- کنترل option group را توضیح دهید؟

ج)انتخاب های یک فیلدراگروه بندی می کند ونمایش می دهد.

14- کنترل bound object frame را شرح دهید؟

ج)داده ی ole مثل تصاویررانمایش می دهد.

15- کنترل unbound object frame  را توضیح دهید؟

ج)نمایش تصویریایک فیلم کوتاه که به رکوردی متصل نیست.

16- کنترل line and rectangle را شرح دهید؟

ج)باآن می توان خطوط ومربع یا مستطیل رارسم کرد.

17- کنترل command button  را توضیح دهید؟

ج)ساده ترین راه اجرای یک فرمان یاماکرواست. با کلیک برروی آن برنامه ی نوشته شده اجرامی شود.

18- نحوه ی انتخاب بیش از یک کنترل را شرح دهید؟

ج)1-انتخاب یک کنترل باکلیک وانتخاب سایرین باshift + clickروی آنها. 2- درگselection box

19- راههای ایجاد فرم را نام ببرید؟

ج)راههای مختلفی برای ایجاد فرم وجود دارد و راههایی که ما در اینجا بررسی می کنیم عبارتند از:

1-auto form wizard 2-design view

20- ایجاد فرم بوسیله ی auto form wizard را توضیح دهید؟

ج)1-کلیک روی فرم درنواراشیا 2-کلیک روی دکمه ی new روی نوارابزار,دکمه ی فرمان وانتخاب form wizard ازپنجره ی ایجاد فرم.

21- ایجاد فرم به وسیله ی design view را توضیح دهید؟

ج)دراین حالت باید بااستفاده ازابزارطراحی فرم که در access هستند, فرم را ایجادکنید. کنترل متناظرومناسب برای هرفیلدجدول را درفرم افزوده و خصوصیات آن راتغییردهید ودرصورت نیازبرنامه نویسی کنید.

22- افزودن رکورد در فرم را با کلیدtab بیان کنید؟

ج)پس ازایجاد فرم با نمای form view می توان اطلاعات رادرجدول متناظر فرم ثبت کرد. با تکمیل اطلاعات برروی کنترل های فرم اطلاعات بصورت یک رکوردبه جدول اضافه می شوند,  با کلید tab ازکنترلی به دیگری جابجا شوید.

23- نکات مفید در ویرایش فرمها را بیان کنید؟

ج)1- تنظیم شبکه ی نقطه چین 2- تغییراندازه یک کنترل روی فرم 3- تغییرنوع کنترل4 - جابجایی برچسب وتغییراندازه ی برچسب5 - ترتیب حرکت کنترل ها درزمان نمایش فرم  6- ظاهر فرم7-سربرگ وپا نوشت

24- تغییر طراحی فرم را توضیح دهید؟

ج)برای تغییراندازه ی فرم ابتدابایدفرم موردنظرراانتخاب کرده وسپس ازنوار ابزارنماهاگزینه یdesign view راانتخاب کنید.

25- برای ایجادفرم پیچیده وهوشمندبایدچه کنیم؟

ج)برای ایجادفرم های پیچیده وهوشمند که اطلاعات واردشده کاربرراکنترل کنند, بایدبرنامه نویسی کرد.

 

فصل پنجم

1- در Access جدول قسمت اصلی نگهداری داده است.

2- در Access پرس و جو قسمت اصلی نگهداری داده است.

3- معمول ترین پرس وجوچیست؟

 ج) معمول ترین پرس و جو، پرس وجویی است که برای یافتن زیر مجموعه ای ازرکوردهای دارای شرط یا شرایط خاص استفاده می شود به این پرس وجو Select گفته می شود.

4- ایجاد پرس وجوبه وسیله ی simpelQuerywizard را توضیح دهید؟

ج) گزینه ی Query راازلیست اشیاء درپنجره ی پایگاه داده انتخاب کرده پس گزینه ی Create Query by using wizard را دو بار کلیک کنید.

5- ایجاد پرس وجوبه وسیله ی Designview را توضیح دهید؟

ج) گزینه ی Query راازلیست اشیاء درپنجره های پایگاه داده انتخاب کرده سپس دکمه ی newCommand رادرنوار دکمه ی فرمان کلیک کنید وگزینه ی desigenView راانتخاب ومراحل بعدی راطی کنید.

6- دو قسمت درطراحی پرس وجووجود دارد آن هارانام برده وتوضیح دهید؟

ج) نیمه ی بالایی: دراین قسمت جدول .. پرس وجویهای نمایش داده می شود که درمرحله ی قبل اضافه کرده ایم ومی خواهیم ازآن ها در ایجاد پرس وجوی جدیداستفاده کنیم.

ج)  نیمه پایینی: فیلدهایی که می خواهیم درخروجی پرس وجو مشاهده شونددراین قسمت مشخص می شوند.

7- روش های انتخاب فیلدرانام ببرید (دو مورد) ؟

دوبارکلیلک روی نام فیلددرنیمه ی بالایی 2- درگ کردن فیلدازنیمه بالایی به نیمه پایینی.

8- یکی از راه های پرس و جو را به دلخواه بیان کنید؟

 ج) یکی از ساده ترین راه های اجرای پرس وجواستفاده ازعلامت! درنوارابزاراست (دکمه ی Run) نتیجه ی پرس وجو به صورت جدولی نمایش داده می شود.

9- حذف فیلد پرس وجوبه چه صورت است؟

ج) برای حذف فیلدازپرس وجوستون متناظرراازنیمه ی پایینی پنجره ی طراحی پرس وجوانتخاب وسپس دکمه ی Del رامی زنیم به این ترتیب فیلدمذکورازپرس وجوحذف می گردد.

10- چگونه می توان قرار گرفتن فیلد را درپنجره ی خروجی تغییر داد؟

ج) هنگامی که درنمای Design هستیم می توانیم باانتخاب یک ستون ودرگ کردن آن محل قرارگرفتن فیلددرپنجره ی خروجی را تغییردهیم.

11- برای ذخیره سازی پرس وجوبایدچه کنیم؟

از Save استفاده می کنیم.

12- نام پرس وجوبه چه صورت انتخاب می شود؟

ج) به طورپیش فرض Query و .... است امابهتراست که نام را با توجه به نیازقراردهیم.

13- مرتب سازی نتیجه ی پرس وجو چگونه است؟

ج) پس ازاجرای پرس وجورکوردهای نتیجه به ترتیب معینی ظاهر نمی شونداگربخواهیم نتیجه براساس صعودی یا نزولی مقادیریک فیلد ظاهرشود درستون فیلد مورد نظردرنیمه پایینی ودرسطر Sort تادر Ascending (صعودی) ویا Descending (نزولی) راانتخاب کنید.

14- معیار Criteriu در پرس وجوچه عملی راانجام می دهد؟

ج) با استفاده ازردیف Criterni درنیمه پایینی، می توانیم شرط هایی را به پرس وجواعمال کنیم درآن می توانیم ازعملگرهای مختلفی استفاده کنیم.

15- عملگرها را نام ببرید؟

ج) = ، < ، > = ، =< ، <> ، And ، Or ، Like ،between ، in

16- در چه پرس وجوغیرازعملگرازچه چیزدیگری می توان استفاده کرد؟

ج) ازتابع های مربوط به تاریخ

17- تابع های مربوط به تاریخ را نام ببرید؟

ج)1- Date() 2- Day(Date) 3- Month(Date) 4- year(Date)                  5 -   Weekday (Date)  6- Between date and Date                                7- DatePart(interval, Date)

18- عملکرد تابع های تاریخی Date ، Day (Date) ، Month (Date) ، Year (Date) ، Weekday (Date) ، Between Date and Date چیست؟

ج) Date  تاریخ جاری سیستم/ Day (Date)  روز/ Month (Date)  ماه / Year (Date)  سال/ Week day (Date)  روز هفته/ Between Date and Date محدوده ای از تاریخ را می دهد.

19- فیلدهای محاسباتی را توضیح دهید؟

 ج) می توان در پرس و جوها نتیجه ی عبارت محاسباتی را در یک ستون مشاهده کرد این ستون مشابه یک فیلدعمل می کند این ویژگی یکی ازمزایای پرس وجو می باشد.

20- برای اضافه کردن امکانات گرافیکی به گزارش باید چه کنیم؟

ج) برای افزودن امکانات گرافیکی ازمنوی View گزینه ی Toolbox را انتخاب می نماییم.

21- محیط طراحی گزارش ها چگونه است؟

ج) محیط طراحی گزارش هامشابه محیط طراحی فرم است وابزارهای آن مشابه فرم می باشد.

22- برای چه منظوری از گزارش استفاده می شود؟

ج) برای چاپ اطلاعات با قالبی زیبا ومناسب ازگزارش استفاده می کنیم گزارش نمای قابل چاپ راروی صفحه نمایش ارایه می دهد.

23- مثالی برای فیلدهای محاسباتی بزنید؟

 ج) فرض می کنیم می خواهیم حاصلضرب مقادیردو فیلدرامشاهده کنیدبایدیک فیلد محاسباتی ایجاد کنیم.

 

24- استفاده از Expression Builder را توضیح دهید؟

ج) ابزار مفیدی برای ایجاد «عبارت» در پرس و جوهاست با کلیک روی یک Field و انتخاب Build از نوار ابزار پنجره ی آن ظاهر می شود.

25- فیلدهای محاسباتی تجمعی را توضیح دهید؟

ج) گاهی، نیازبه محاسبه ی جمع کل، تعدادکل یک فیلدازیک جدول بر حسب مقادیرفیلدی دیگرداریم برای این کاربه کاری فراترازکارفیلد محاسباتی نیازاست برای کاربایدازتوابع تجمعی استفاده کنیم.

26- چگونه می توان به فیلدهای محاسباتی تجمعی دسترسی پیدا کرد؟

 ج) با انتخاب 4 در نوار ابزار

27- پرس وجوی عملیاتی راتعریف وانواع آن رانام ببرید؟

ج) یکی دیگرازانواع پرس وجوی عملیاتی است که بیش تربرای تغییرداده ها به کار می رود وپرس وجوی جدول سازپرس وجوی به هنگام ساز، پرس وجوی حذف رکوردنمونه های آن هستند

28- ایجاد پرس و جوی جدول ساز را توضیح دهید؟

ج) رکوردهای نتیجه ی پرس وجو را می توانیم دریک جدول جدیدذخیره نماییم. دراین صورت فیلدها با همان نوع و مشخصه های جدول اصلی ایجاد می شوند و رکوردها نیز به عنوان داده های جدول جدید درآن ذخیره می شوند.

29- نحوه ی ایجاد پرس وجوی جدول ساز رابیان کنید؟

ج) ابتدا یک پرس و جو ایجاد کرده سپس فیلدهای مورد نظرراازآن انتخاب می کنیم از منوی Query گزینه ی Make Tabel Query را انتخاب می کنیم.

30- زمانی که نمی توانیم با استفاده ازپرس وجواطلاعات مورد نظررابه دست آوریم باید چه کنیم؟

ج) می توانیم از نتیجه ی پرس و جو، جدول بسازیم و از آن جدول در پرس و جوی بعدی استفاده کنیم تا به جواب مطلوب برسیم.

31- ایجادپرس وجوی بهنگام سازی داده ها را توضیح دهید؟

ج) یکی دیگرازانواع پرس وجو، پرس وجوی عملیاتی است. میتوانیم فیلد خاصی را در رکورد خاص به مقدارجدید یا مقدارمحاسبه شده ی جدید تغییردهیم پس ازایجاد پرس وجوی Select که رکوردهای مربوط را بر می گرداند ازمنوی Query گزینه ی UpdateQuery را انتخاب می کنیم.

32- ایجاد پرس وجوی حذف رکوردبه چه صورت عمل می کند؟

ج) به کمک این پرس وجو می توانیم داده هایی با شرایط خاص را حذف کنیم ابتدا پرس و جویی می سازیم که رکوردهای مورد نظررا برای حذف برگردانددرقسمت شرط معیارمورد نظررا اعمال می کنیم درصورت هیچ گونه اعمال شرط تمام رکوردها حذف خواهند شد.

33- به چه دلیل در پرس و جوی عملیاتی باید با دقت کامل کار کنیم؟

ج) رکوردهای تغییریافته به وسیله ی این پرس وجورا نمی توانید بازگردانید مثلاً با اجرای حذف رکوردها برای همیشه حذف شده اند پس دراستفاده ازپرس وجوی عملیاتی خصوصاً حذف باید بسیاردقت کنید.

34- ایجاد پرس و جوی Cross Tab را توضیح دهید؟

ج) بااین نوع پرس وجو می توانیم اطلاعات یک یا چند جدول رادرقالب ردیف وستون خلاصه کنیم.

 

32- ایجاد پرس و جوی Cross Tab چه مزایایی دارد؟

ج) کار تحلیل را آسان تر می کند.

 

33- زبان SQL را توضیح دهید؟

ج) زبانی است که تمام دستورات پرس وجو مثل Select  و Delete Update, و... به وسیله ی آن تعریف می شوند ممکن است کلماتی چون order by, Where و ... نیز داشته باشید عموماً این زبان برای ایجاد پرس و جوهای بانک استفاده می شوند ولی می توان از آن برای ایجاد یا تغییر ساختار پایگاه داده نیز استفاده کرد که به این SQL زبان تعریف DDL گویند.

35- در چه صورت از پرس و جو استفاده می کنیم؟

ج) هر گاه بخواهیم ازبین تمامی اطلاعات موجوددریک بانک اطلاعاتی فقط داده ای را بازیابی کنیم که دارای ویژگی خاصی باشد تا بتوانیم برروی آن عملیات مختلف انجام دهیم از Query استفاده می کنیم.

36- نام های دیگر Query را بیان کنید؟   

 ج) Query ، بازجست، پرس و جو

37- Ascending و Descending چیست؟

ج) برای مرتب سازی درقسمت Sort به کارمی روند Ascending برای مرتب سازی صعودی و Descending برای مرتب سازی نزولی استفاده می شود.

38- وظیفه ی بخش Criteria چیست؟

ج) به کمک بخش ضابطه یا Criteria می توان شرطی رااعمال کرد که فقط رکوردهای خاصی راباشرایط مورد نظرتطابق دارد نشان دهد.

39- برای بخش Criteria مثال کنید؟

ج) تمام رکوردهایی را نشان می دهد که نامشان علی باشد.

تمام رکوردهایی که با a نامشان شروع شود.

تمام رکوردهایی که معدلشان بزرگتر

40- در قسمت Criteria عبارت  در فیلد Model قرار گرفته چه رکوردهایی را نشان می دهد؟

ج) رکوردهایی را نشان می دهد که معدلشان بین 10 تا 15 نباشد.

41- درقسمت Criteriaعبارت  or  در فیلدمعدل قرار گرفت چه رکوردهایی را نشان می دهد؟

ج) رکودهایی رانشان می دهد که معدلشان کوچکترمساوی  وبزرگتر مساوی 16 باشد.

42- عملگرهای Between , Like و in و را توضیح دهید با مثال؟

ج) تمام افرادی که نامشان با A شروع می شود.

 فیلد Name  "شرط" Like

/ مقدار انتها And مقدار ابتدا Between  تمام رکوردهایی که تاریخ تولدشان در این محدوده باشد.

تمام رکوردهایی که معدلشان در این محدوده باشند                   (... و مقدار 2 و مقدار 1) in

تمام رکوردهایی که نامشان Ali یا Reza باشد، را نشان می دهد.

 

43-دستور Select را با یک مثال بنویسید؟

ج) From student ... و فیلد 02X نام جدول و فیلد 01X نام جدول Select

Select student. Name , Student. Model , Student. Family From Student.

Name

Model

Family

Ali

16

Hosaini

 

 

.

 

 

44- دستور Select All From Student چه عملی انجام میدهد معادل چیست؟

ج) تمام فیلدها را نشان می دهد.

45- دستور مقابل چه عملی را انجام می دهد؟ My table

Select DistiNct Name From My Table

Code

Name

Family

Model

1

ALI

AHMADI

12

2

ALI

OMIDI

19.5

3

REZA

ASADI

16

4

OMID

AKBARI

17

5

REZA

ASADI

15

Name

ALI

REZA

OMID

 

 

 

 

 

 

46- در کدنویسی SQL دستور Distinct چه عملی را انجام میدهد؟

ج) تمام رکوردهایی را نشان می دهد که غیرتکراری باشدبه عبارت دیگرفقط ازمقادیر تکراری یک نمونه بیش ترنشان نمی دهد.

47- دستور Where چه عملی راانجام می دهد؟

ج) شرایط اعلام می کند.

48- خروجی فرمان زیر چیست؟(باتوجه به جدول شماره 46)

Select my table. Name , my table. Model From my table where name “ALI”

ALI            12

ALI            19.5

49- فرمانی بنویسیدکه تمامی فیلدهای جدول mytable به صورت نزولی مرتب شودبا رکوردمعدل؟

Select ALL From my table order by my table. Model Desc

50- ایجاد جدول جدید از جدول قبلی دستورش را بنویسید؟

ج) جدول قدیم From جدول جدید In to ... و فیلد 2 و فیلد 1 Select

51- جدولی با نام2 Table از جدولی با نام Tabel1 با دو فیلد نام و فامیلی بسازید؟

 Select Name , Family in to table2 From table1

52- دستورحذف رکوردازیک جدول رابا مثال بنویسید؟

ج) شرط Where نام جدول   Delete  "  ALI"= Delete table1 where name

53- دستورمقابل چه عملی راانجام می دهد؟

Delete table2 where model <10

ج) از جدول Table2 رکوردهایی که معدلشان کم ترازده باشدراحذف می کند.

54- فرمان زیرچه عملی راانجام می دهد؟

Insertintotable1(Name,Family,Model)Value("ALI","OMID","12.5)

ج) در انتهای جدول باید در محلی منطقی به جدول Table1 رکوردهای Name و Family و Model را با مقادیر زیر ALI و OMID و 12.5 اضافه می کند.

ALI  OMID 12.5 رکورد آخر

فصل ششم

1- گزارش ها درسه نما قابل نمایش است آن هارانام ببرید؟

1) نمای Design ، می توانید ظاهرگزارش راایجاد ویاتغییردهید.

2) نمای Print : با مرورداده های واقعی درهرصفحه ی گزارش می توانیدگزارش را تأیید کنید. 3) نمای Layout Preview

2- گزارش چیست؟

 ج) گزارش فقط لیستی ازمقادیرداده نیست هرزمان که نیازداریدداده ای راباقالب حاصل چاپ کنیدبایدگزارش ایجادکنید.

3- قبل ازچاپ گزارش به وسیله ی چاپگرابتداآن را درنمای Print preview مشاهده کنید.

5- برای مشاهده Print preview باید چه کرد؟

ج) باید دکمه ی Preview را ا نوارابزارانتخاب کنید.

6- بهتراست گزارش هاازداده های پرس و جوایجادشوند.

7- چگونه می توانیم یک گزارش استانداردایجادکنیم؟

 ج) برای ایجاد گزارش های استاندارترمناسب تروهمچنین تاحدودی ساده تر، ازگزینه ی Wizardاستفاده می شود.

8- ایجادگزارش به وسیله ی Report wizard راتوضیح دهید؟

 ج)روی پنجره ی بانک، گزینه ی Report راانتخاب کنیدازپنجره ی بازشده Reportwizard راانتخاب نماییدودرقسمت Chyoosetehtubleorquery  جدول یا پرس و جوی مورد نظرراانتخاب کنید.

9- ابزارمتنی برای ایجادگزارش رانام ببرید؟

1- Design 2- Reportwizard 3- AutoReportColumnar 4-AutoReportTubular 5- ChartWizard 6- Lade wizard

10- ایجاد گزارش به وسیله ی Design view را توضیح دهید؟

 ج) گزارش خالی را در نمای Design با می کند دراین نما می توانیدعناوین، پانوشت ها، جزئیات وخلاصه ی داده ها رااضافه کنید.

11- در چه صورت از Design view  استفاده می کنیم؟

 ج)زمانی که بخواهید کزارش را از ابتدا ایجاد کنید از این گزینه استفاده نمایید.

12- ایجاد گزارش به وسیله ی Report Wizard را توضیح دهید؟

 ج) با دنبال کردن قدم های فرآیندتولیدگزارش یعنی انتخاب منابع داده، فیلدهای مورد نظر درگزارش وغیرگزارش تولید می شود.

13- روش ایجادگزارش Auto Report columnar راتوضیح دهید؟

 ج) گزارش راایجادمی کندکه تمام فیلدهای جدول یاپرس وجوی انتخاب شده رادربردارد.

14- روش ایجاد گزارش های AutoReport و Auto Report Columnar چه تفاوتی دارد؟

ج) AutoReportColumnar : از فضای صفحه استفاده بهتری می کند.  

15- روش ایجادگزارش Auto Report tabuler راتوضیح دهید؟

 ج) گزارش تولیدمی کند که رکوردهای جدول / پرس وجورادریک ردیف نشان می دهد و اندازه ی قلم رابه گونه ای اختیارمی کند که صفحه ی گزارش تنظیم شود.

16- چگونه می توان در بالای گزارش عنوان فیلدها را چاپ کرد؟

ج) در Access معمولاً نمی توان عناوین فیلدها را دربالای گزارش به صورت صحیح قرار دهد. برای تنظیم دقیق همانطورکه درادامه خواهیم دید باید درنمای Design آن را اصلاح نمایید.

17- وظیفه ی Chart Wizard چیست؟

 ج) گراف داده ها رانمایش می دهد، گراف این محیط شبیه محیط Excel است و به همان صورت قابل کنترل است.

18- وظیفه ی Label wizard را در Access بیان کنید؟

 ج) لیستی ازبرچسب ها ایجاد می کند.

فصل هفتم

   1 - بعد ازشناسایی موجودیت ها ورسم جدول Erصفات موردنیازوارتباط بین موجودیت ها بایدجدول ها (روابط)مورد نیاز طراحی شوند.

2- آنومالی چیست؟ نارسایی درطراحی ویک طراحی نامناسب باعث ایجادانومالی می شود .                       

               3- آنومالی در چند مرحله قابل طرح و بررسی است؟ در سه مرحله قابل طرح و بررسی می باشد     .

4-انواع آنومالی را نام ببرید؟ 1)انجام ناپذیری . 2)بروز تبلیغات نامناسب. 3)فزون کاری

5- رابطه چیست؟ رابطه در جدول های بانک اطلاعاتی به صورت جدول پیاده سازی می شود

6- ویژ گی های رابطه چیست؟1)منظم نیست به این معنی که سطرهای جدول نظم ندارند2 )دارای صفات تک مقداری است3)جدول سطرهای تکراری ندارد

7- به سطرهای جدول درمدل داده ای اصطلاحا" تاپل گفته می شود

8- وابستگی تابعی به چه معناست؟ درریاضیات رابطه ی R صفت y با صفت x وابستگی تابعی دارد.اگر به ازای هر مقدار x تنها یک مقدار y وجود داشته باشد وابستگی تابعی BوA را به صورت  B             A نشان می دهیم.

9- در رابطه ی R1 وابستگی تابعی B            A وC          B را بررسی کنید؟

  وابستگی تابع B           A برقراراست.زیرابه ازای هیچ مقدارمساوی از A دومقدارمتفاوت از B وجودندارد.اما وابستگی C            B برقرارنیست.زیرابه ازای b1 دومقدار c1 وc2 در R وجود دارد.

C

B

A

C1

B1

A1

C3

B2

A2

C2

B1

A1

C2

B4

A3

C1

B1

A5

 

10- وابستگی تابعی بیان کننده ی قواعد محیط عملیاتی است.

11- فرض قواعد زیر یک محیط عملیاتی برقرار است.نمودار fd را رسم کنید؟

 جدول صفحه ی 137. پاسخ:با توجه به قواعد داریم

شماره ناشر   = 1) D # شماره کتابBOOK# =   2) شماره زبان   =   QTY  3) شهر   CITY=(4 رتبه ی صنفی  GRAND=  5)

  12- تمام صفات یک موجودیت یا صفت کلیه آن وابستگی تابعی دارد         

13-  اگر  B            A و C             B برقرار باشد آیاC          A برقرار است؟

در هردو حالت تشخیص در فرض مواجه میشویم , در قسمت C           B و در قسمت B       A

در نتیجه طبق برهان خلف داریم:C          A

14- با یک مثال ویژگی های وابستگی تابع کامل را شرح دهید؟

صفت y , با صفت x وابستگی تابعی کامل دارد(y =x ) 1)y با x وابستگی تابعی داشته باشد. 2)y با هیچ زیر مجموعه ی x وابستگی تابعی نداشته باشد.

15- با توجه به R2 تحقیق کنید ایا وابستگی تابع کامل بین c (b وa )برقرار است؟

شرطاول برقرار است یعنی :  c        (a.b )

شرط دوم نیز برقرار است یعنی :     ((c1 وb1 )و(cوa ))C          A

((c3وb1 )و(c1وb1 )) C       B

C

B

A

C1

B1

A1

C3

B1

A2

C2

B2

A1

در نتیجه C = ) BوA)

 

 

 

16- اگر x صفت ساده باشدووابستگی تابعی بین xوy برقرارباشدوابستگی تابعی کامل همواره برقرار است.

17- انواع عمل هایی که درآنومالی می توان انجام داد رانام ببرید؟1)درج 2 )حذف 3) به هنگام سازی

18- درج راتوضیح دهید؟ درآنومالی ناشی ازدرج تمام یا بخشی ازکلیداصلی تعریف نشده ونامعین است.

19- طبق یکی از قواعد عام بانک اطلاعاتی مقدار کلید اصلی باید کاملا" مشخص شود.

20- حذف چیست؟

در آنومالی نوع دوم پس ازانجام یک عمل عوارض نامطلوب داریم .فرض کنید می خواهیم رکورد 3000 , d4 , c2 ناخواسته حذف می شود.

21- به هنگام سازی چیست؟

این نوع آنومالی موجب قرون کاری می شود. در قرون کاری به ازای یک عمل چندین عملیات صورت می گیرد.

22- به هنگام سازی موجب چه عملی خواهد شد؟

این عمل موجب به هنگام سازی منشی یونده در سیستم می شود.

23- برای ایجاد یک طراحی مناسب از رابطه ها باید انها را از لحاظ سطوح آنومالی بررسی کنیم.

24-در صورت نبودن آنومالی در آن سطح آن رابطه را با تجزیه اصلاح نماییم.

25- انواع سطوح را نام ببرید؟ 1) سطوح نرمال   2) سطوح غیر نرمال

 

26-انواع سطوح نرمال را نام ببرید؟

1)سطح نرمال اول    1NF2)سطح نرمال دوم 2NF      3)سطح نرمال سوم 3NF

(4  سطح نرمال BCNF     5)سطح نرمال چهارم 4NF    6)سطح نرمال پنجم 5NF   

 27- سطح نرمال اول را توضیح دهید؟

دراین سطح تمامی فیلدها به نحوی هستندکه مقادیرآنها بصورت منطقی قابل تقسیم نیست.

28- به هریک از فیلدهای سطح اول یک فیلد تک مقداری می گویند.

29- سطح نرمال دوم را توضیح دهید؟

رابطه وقتی در سطح 1NF که وابستگی تابعی کامل بین حد اقل یک فیلد با کلید اصلی نقض شود

30- رابطه ی R در سطح نرمال دوم است اگر 1NF باشد و تمام صفات غیر کلید با صفت کلید ویژگی وابستگی تابعی کامل را نقض نکنند.

31- برای رفع آنومالی و افزایش سطح نرمال رابطه ی first را تجزیه نماییم.

32- ملاک تجزیه ی رابطه را توضیح دهید؟

باید به نحوی باشد که پیوند و رابطه ی R1 و R2 رابطه ی R را ایجاد کند ورکوردی یا سطری کم و زیاد نشود.

 -33 رابطه R درسطح نرمال سوم است.اگر 2NF  باشد و هر صفت غیرکلیدباکلید اصلی وابستگی تابعی با واسطه نداشته باشد.

35-آیا نرمال سازی باعث از بین رفتن آنومالی خواهد شد؟ بله

36- به چه علت نرمال سازی باعث از بین رفتن آنومالی ها می شود؟

به علت نیاز به پیوندرابطه ها باعث کاهش سرعت انجام پرس وجوکاهش می یابد.

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۶/۰۲ساعت   توسط وحید باقریان راد  |